Info

Witness Wikipedia “Erik Red”

en.wikipedia.org/wiki/Erik_the_Red

Info

Witness Wikipedia “Leif Erikson”

en.wikipedia.org/wiki/Leif_Erikson

Info

Witness Wikipedia “Beatus Helveticus”

en.wikipedia.org/wiki/Beatus_of_Lungern

Info

Witness Wikipedia “Sanct Gallus”

en.wikipedia.org/wiki/Saint_Gall